¨
baner.jpg

Pravidla udělování a nošení pamětního odznaku 601.skupiny speciálních sil


I. - III.stupeň

Stanovená doba aktivní služby pro jednotlivé stupně (odslouženo - ukončeno):
I.stupeň - 13 let
II.stupeň - 8 let
III.stupeň - 3 roky

 • Za aktivní příslušníky jsou považováni všichni příslušníci útvaru (Ředitelství speciálních sil - ŘeSpecS), kteří jsou zařazeni na TMP v době prvního udělování odznaků (rozhodná doba) - květen 2005 a dále.
 • V případě přerušení aktivní služby (např.služba u jiné součásti AČR) a její následné obnovení se doba služby sečítá.
 • Pamětní odznak nebude udělován příslušníkům, kteří hrubým způsobem poškodili dobré jméno speciálních sil. Za zvlášť závažný přestupek může být již udělen odznak na základě doporučení komise velitelem skupiny odebrán. Dotyčný příslušník bude o závěru komise informován komisí.
 • Návrh na udělení/neudělení odznaku předkládají velitelé a náčelníci cestou personálního oddělení útvaru po uplynutí předepsané doby služby každého příslušníka do konce měsíce března. V případě odchodu příslušníka od útvaru (ŘeSpecS) v jiném termínu minimálně jeden měsíc před jeho odchodem.
 • Do doby aktivní služby se započítává i doba, strávená v kurzech (domácí, zahraniční) určených pro další odborný růst příslušníků útvaru (ŘeSpecS), maximálně však do celkové délky 1,5 roku vcelku.
 • Do doby aktivní služby se započítává i doba, strávená na mateřské dovolené za každé dítě zvlášť, nezapočítává se doba rodičovské dovolené.
 • Do doby aktivní služby se započítává i doba působení v zahraničních misích AČR.
 • Do doby aktivní služby se nezapočítává doba strávená mimo útvar na zahraničním pracovišti nebo jiném pracovišti AČR.
 • Příslušníkům útvaru (ŘeSpecS), kteří zahynuli v průběhu plnění služebních úkolů udělovat I.stupeň pamětního odznaku.
 • Příslušníkům útvaru (ŘeSpecS), kteří zahynuli mimo plnění služebních úkolů a nebyl jim dosud udělen žádný odznak, udělovat III.stupeň pamětního odznaku.
 • Příslušníkům útvaru (ŘeSpecS), kteří musí odejít od útvaru ze zdravotních důvodů, způsobených nezaviněným zraněním v rámci plnění služebních úkolů udělovat nejbližší další stupeň podle délky služby.
 • Současně s udělením pamětního odznaku je udělován certifikát o udělení s pořadovým číslem shodným na rubu odznaku.
 • Nošení stužky uděleného odznaku se řídí platnými zásadami AČR. V případě souběhu několika stupňů odznaků je používán zásadně nejvyšší dosažený stupeň.
IV.stupeň
 • IV.stupeň pamětního odznaku je udělován na základě návrhu kteréhokoliv aktivního příslušníka skupiny (ŘeSpecS)
 • Udělování IV.stupně pamětního odznaku je limitováno počtem maximálně 3 kusy ročně
 • Pořadové číslo odznaku je určováno v pořadí udělování v abecedním pořádku.
Pravidla pro práci komise
 • Komise je ustanovena rozkazem velitele 601.skupiny speciálních sil jednou ročně na daný kalendářní rok
 • Složení komise - velitel, vrchní praporčík, Náčelník personálního oddělení, dva zástupci každého střediska a štábu 601.skupiny speciálních. Zástupci jednotek jsou voleni celým kolektivem dané jednotky.
 • Komise zasedá zpravidla jednou ročně (duben) nebo v mimořádných případech (např. při odchodu příslušníka, který splňuje podmínky na udělení odznaku)
 • Komise rozhoduje většinovým způsobem. Člen komise, který je osobou projednávanou nehlasuje.
 • Zasedání komise svolává vrchní praporčík, sekretářem komise je Náčelník personálního oddělení.
 • O každém zasedání komise je pořizován zápis, kniha zápisů je uložena u sekretáře komise.
 • Změnu uvedených pravidel (pro udělování odznaku i práci komise) může provést jedině komise velitele hlasováním při souhlasu minimálně 2/3 příslušníků komise

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz