¨
baner.jpg

Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

Termíny výběrových řízení pro rok 2019

   Kategorie A (bojové jednotky)                                  Kategorie B (ostatní součásti skupiny)

     8.4. - 14.4.2019                                                                     8.4. - 9.4.2019
     16.9. - 22.9.2019                                                                   5.6. - 6.6.2019
     23.9. - 29.9.2019                                                                   16.9. - 17.9.2019

Primárně jsou termíny vyčleněny pro danou kategorii. V odůvodněných případech může zájemce zažádat o vyjímku.

Pro přihlášení k výběrovému řízení si stáhněte přihlašovací formulář a vyplněný zašlete na email : personalni@601skss.cz

Přihlašovací formulář ke stažení

Ke středisku záloh:

   
 • 5.6.2019
 • 4.9.2019

1. Všeobecná ustanovení

    V souvislosti s určením a úkoly 601.skss a na základě zkušeností z předchozích let je výběrové řízení pro službu u jednotky chápáno jako základní předpoklad dalšího rozvoje každého jedince - příslušníka skupiny speciálních sil.

    Výběrové řízení je koncipováno jako souhrn opatření směřujících především k zajištění fyzické a psychické odolnosti uchazečů o službu, jako i dalších předpokladů pro vývin osobnosti. Předmětem výběru je dále i zjištění takových parametrů jako jsou motivace pro službu u jednotky, odhodlání, sebekázeň, rozhodnost, iniciativa a charakter.

Výběrové řízení je rozděleno do tří skupin uchazečů:
Kategorie A: zájemci o službu u bojových jednotek (7 dnů)
Kategorie B: zájemci o službu u ostatních součástí skupiny (2 dny)
Kategorie Z: zájemci o službu u střediska záloh více zde

2. Vstupní podmínky pro výběrové řízení jsou shodné pro kategorie A a B

 • voják z povolání v aktivní službě s minimálně dvouletou praxí u útvaru AČR bezprostředně předcházející Přeškolovacímu kurzu (k 1. lednu roku nástupu do kurzu) nebo absolvent vojenské vysoké školy (v ojedinělých případech může být udělena výjimka)
 • zdravotní klasifikace A (schopen jako výsadkář)
 • čistý rejstřík trestů
 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou (vyjimky pouze u zabezpečovací jednotky)
 • pokud možno bezpečnostní prověrka požadovaná na danou funkci
Při registraci k výběrovému řízení uchazeč předkládá:
 • výpis z rejstříku trestů - ne starší než 1. měsíc
 • doklad o zdravotní klasifikaci
 • originál Osvědčení o bezpečnostní prověrce
 • další doklady o kvalifikaci (maturitní vysvědčení, řidičský průkaz, osvědčení o zkoušce STANAG, profesní osvědčení a pod).
 • poslední služební hodnocení
 • vstupní dotazník (vyplňuje na místě)
 • dvě formy životopisů více zde

3. Provedení výběru

    Vlastní výběrové řízení se skládá ze základního výběru a výběrového týdne.

3a. Základní výběr

    Základní výběr je shodný pro všechny kategorie a je rozdělen na dvě části:

   I. Testy fyzické zdatnosti: jsou stanoveny z několika disciplín. Hodnocení disciplín je bodovým systémem podle dosaženého počtu cviků, nebo času. Body z jednotlivých disciplín se sčítají. K postupu do další části výběrového řízení je nutné získat minimálně 400 bodů u kategorie A, 200 bodů u kategorie B a 150 bodů u kategorie Z. Body se sčítají ze všech disciplín, přičemž z každé disciplíny musí žadatel dosáhnout minimální stanovený výkon. Pokud není minimální výkon stanoven, žadatel musí v jednotlivých disciplínách dosáhnout stanovený minimální počet bodů (20 bodů). Minimální počet úkonů v jednotlivých disciplínách na dosažení minimálního počtu 20 bodů je dán zařazením uchazeče do věkové kategorie.

Tabulka minimálních stanovených výkonů základního výběru
  Disciplíny Provedení Kategorie A Kategorie B Kategorie Z
MUŽI Shyby nadhmatem
15
20 bodů
20 bodů
  Sed-leh po dobu 1 minuty
52
20 bodů
20 bodů
  Kliky po dobu 30 sekund
32
20 bodů
20 bodů
  Běh po dobu 12 minut
3 000 m
2 600 m
20 bodů
  Plavání 300 metrů
do 6:30 minut
uplavat
neprovádí se
ŽENY Vis na hrazdě podhmatem
20 bodů
20 bodů
20 bodů
  Sed-leh po dobu 1 minuty
52
20 bodů
20 bodů
  Běh po dobu 12 minut
3 000 m
2 400 m
20 bodů
  Plavání 300 metrů
do 6:30 minut
uplavat
neprovádí se

     Bodové hodnocení jednotlivých disciplín a zařazení do věkových kategorií najdete zde.

     Instruktáž ke správnému provedení cviků pro výběrové řízeni

     Splnění norem přezkoušení fyzické zdatnosti je podmínkou postupu do části II.- souboru psychotestů.

   II. Psychotesty: souborem testů je zjištěno IQ uchazeče, reakční schopnosti a schopnost pracovat v kolektivu (testy inteligenční, výkonnostní - zátěžový, osobní dotazníky, rozhovor a projektivní techniky).

   Absolovováním základního výběru je výběrové řízení ukončeno pro kategorii B.
   Úspěšné hodnocení psychotestů je základní podmínkou postupu do výběrového týdne pro kategorii A
.

3b. Výběrový týden

   Po úspěšném absolovování základního výběru postupují uchazeči (kategorie A) o službu u bojových jednotek 601. skss okamžitě do výběrového týdne.

   Výběrový týden je charakterizován vysokou náročností, je koncipován jako komplexní zaměstnání v terénu, které umožní prověřit fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, morální kvality a kolektivního ducha uchazečů v extrémních podmínkách.

   V rámci šesti denního komplexního zaměstnání pod vedením instruktorů 601.skss, za nepřetržité účasti lékaře (zdravotníka) a psychologa, uchazeči absolvují sérii fyzicky náročných testů zaměřených na vytrvalost, sílu, houževnatost a schopnost reakce na různé situace. Provádí se formou vytrvalostních běhů, dálkových pochodů a souborem silových cvičení, které prověří schopnost uchazeče řešit krizové situace v enormní fyzické zátěži.

   Odstoupit od výběrového řízení může uchazeč kdykoliv na vlastní žádost. Opakování výběrového řízení je povoleno nejdříve za 4 měsíce a to maximálně 3x.
  

4. Personální opatření

   Po úspěšném absolvování výběrového řízení musí žadatel nastoupit službu u 601.skss do 2 let. V případě, že tak neučiní, bude muset při další žádosti o přijetí k jednotce podstoupit výběrové řízení opakovaně ve stejném rozsahu. Toto opatření je platné pro obě kategorie.

   V případě neúspěšného absolvování nebo předčasného odstoupení z výběrového řízení je uchazeč okamžitě odeslán zpět k mateřskému útvaru nebo zařízení AČR.
   V případě nedokončení výběrového týdne může být uchazeči nabídnuto místo u nebojové části útvaru (místo pro kategorii B).

   Na závěr výběrového řízení jsou uchazeči kategorie A seznámeni s vyhodnocením výběrového řízení a je proveden závěrečný pohovor úspěšných uchazečů s velitelem útvaru.

   Uchazeči kategorie B jsou seznámeni s vyhodnocením výběrového řízení (psychologické části) do 14-ti dnů po ukončení výběrového řízení a to písemně a telefonicky.
   


Ubytování

   Všichni účastníci jsou v průběhu výběrového řízení ubytováni u 601. skss. První dva dny v kasárnách, zbytek výběrového řízení na srubovém táboře ve VVP.
    V průběhu výběrového řízení není účastníkům povoleno opouštět objekt kasáren.

Stravování

   První dva dny výběrového řízení je nutno si zabezpečit vlastní stravu.
   Zbytek výběrového týdne je nutno celodenní stravu zakoupit u útvaru. (Objednání stravy vždy na jeden den dopředu)

  Zájemci o výběrové řízení kontaktujte personální oddělení 601. skupiny speciálních sil na telefonních   číslech: 
  973 411 549 nebo 973 411 595,
  popřípadě zašlete email na adresu:  personalni@601skss.cz


 

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz