¨
baner.jpg

Struktura životopisu
(pro uchazeče o vstup ke středisku záloh u VÚ 8280)

     Pro zařazení do výběrového řízení je potřeba napsat a odevzdat dvě formy životopisů. První formou je nestrukturovaný životopis psaný rukou a druhou formou je strukturovaný životopis psaný v elektronické podobě. Obě formy jsou stejně důležité a jsou nutnými vstupními podmínkami pro účast na výběrovém řízení. Obě formy musí být doručeny nejpozději tři pracovní dny před nástupem na výběrové řízení. K životopisům přiložte jednu Vaši aktuální fotografii.


Nestrukturovaný životopis

     Napište vlastní rukou (perem, propisovací tužkou), psacím písmem, čitelně, úhledně, stručně a výstižně. Rozsah životopisu je minimálně 3 strany nelinkovaného papíru formátu A4.

     Volnou formou a v chronologickém pořadí uveďte základní informace o vlastní osobě a všechny důležité údaje a události, které ve Vašem životě nastaly. Při změně příjmení uveďte v závorce i příjmení dřívější. Stejné údaje uveďte o své primární rodině, partnerovi a dětech. V životopisu uveďte motivace vstupu k VÚ 8280, přání a představy o službě na našem útvaru a jiné osobní požadavky, případně další údaje, které považujete za důležité sdělit.

               Na závěr životopisu napište doložky tohoto znění:
      „Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že údaje uvedené v tomto životopisu jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení důležitých okolností může být ukončeno výběrové řízení.“

     „Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů dle zákona O ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.“

     Místo, datum a vlastnoruční podpis


Strukturovaný životopis

     Strukturovanou formu životopisu napište v elektronické podobě, písmem Times New Roman a velikostí písma 12. Rozsah strukturovaného životopisu je minimálně jedna strana nelinkovaného papíru formátu A4.

Osnova obsahu:
  • základní osobní údaje, např. jméno, příjmení, hodnost, titul, datum narození, rodinný stav, počet dětí, atd.
  • základní údaje o studijní kariéře, např. ZŠ, SŠ, VŠ – prospěch, nejvyšší dosažené vzdělání, aktuální studium, jazykové znalosti a úrovně, atd.
  • základní údaje o profesní kariéře, např. aktuální pozice a útvar (zaměstnání v civilu), předešlé útvary a pozice (zaměstnání v civilu), zahraniční mise, typ řidičských oprávnění, absolvované kurzy, atd.
  • další podstatné údaje dle Vašeho uvážení.

               Na závěr životopisu napište doložky tohoto znění:
      „Zasláním potvrzuji, že údaje uvedené v tomto životopisu jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů nebo zatajení důležitých okolností může být ukončeno výběrové řízení.“

     „Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů dle zákona O ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.“

     Místo, datum a podpis


Životopisy podepište, přiložte Vaši aktuální fotografii a odešlete poštou na adresu:
VÚ 8280 – personální oddělení
Letecká 1
796 01 Prostějov


V případě dotazů kontaktujte pracovníka personálního oddělení na telefonním čísle: 973 411 593, nebo na Emailu: zalohy@601skss.cz

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz